Regulamin

 
I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług Klubu SENSE STUDIO.
 2. Z Usług może korzystać jedynie Członek Klubu.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest skończone 16 lat oraz brak przeciwskazań medycznych.
 4. Członek Klubu ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 5. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Personel.
 6. Klub oferuje Usługi w godzinach 6:30 – 22:00 w dni powszednie oraz w weekend 8:00 – 20:00

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Członków Klubu oraz osób aplikujących;
 2. Klub – ekskluzywny klub fitness prowadzony przez Vicar Management Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277434 usytuowany w budynku przy ulicy Bobrowieckiej 6 w Warszawie;
 3. SENSE STUDIO - znak towarowy, co do którego prawo ochronne przysługuje Vicar Management Spółka z o.o.
 4. Usługi – świadczone przez Klub usługi szczegółowo wskazane w Cenniku oraz:
  1. sejfu
  2. szafek
  3. parkingu
  4. pomiarów ilościowych i jakościowych składu ciała
  5. konsultacji trenera
  6. udostępniania ręczników i szlafroków
  7. udostępnienie kawy, herbaty i wody
  8. newsletter
  9. dostęp do sieci WiFi
 5. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę z Klubem o korzystania z Usług;
 6. Osoba aplikująca – osoba, która chce zostać Członkiem Klubu
 7. Karta członkowska – elektroniczna karta umożliwiająca wejście do Klubu i korzystanie z Usług będąca własnością Vicar Menagement Sp. z o.o.;
 8. Umowa -  dokument określający osobę Członka Klubu (dane osobowe), zakres świadczonych Usług, miesięczny koszt Abonamentu, drogę komunikacji i inne szczegółowe warunki;
 9. Rekomendacja – polecenie przez Członka Klubu osoby trzeciej jako kandydata na Członka Klubu;
 10. Grafik zajęć – elektroniczny kalendarz zajęć umożliwiający Członkowi Klubu podgląd i zmianę terminów zajęć;
 11. Cennik – dokument określający zakres Usług i ich ceny;
 12. Administrator danych osobowych - Vicar Management Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277434
 13. System – oprogramowanie dedykowane do zarządzania Klubem wdrożone przez eFitness Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umożliwiające kontakt z Klubem oraz dostęp do informacji;
 14. Opłata Abonamentowa - opłata ponoszona przez Członka Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.
 15. Zawieszenie Usług – czasowa przerwa w korzystaniu przez Członka Klubu z Usług.
 16. Personel – osoby obsługujące Klub, w tym:
  1. menagerowie
  2. trenerzy
  3. instruktorzy
  4. pracownicy recepcji

III. Członek Klubu

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba, która zawarła lub w jej imieniu i na jej rzecz zawarto z Klubem Umowę;
 2. Członek Klubu obowiązany jest do:
  1. Przestrzegania Regulaminu i warunków Umowy;
  2. Stosowania się do wytycznych personelu;
  3. Niezwłocznego, najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z Usług, informowania personelu Klubu o zmianach stanu zdrowia mogących mieć wpływ na dopuszczenie do udziału w poszczególnych Usługach, w szczególności o zajściu w ciążę lub przeciwskazaniach medycznych do korzystania z wybranych Usług;
  4. Terminowego wnoszenia Opłat Abonamentowych.

IV. Ogólne warunki zdrowotne wymagane do korzystania z Usług

 1. W przypadku dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu (np. skaleczeń, zmian skórnych, chorób układu oddechowego, symptomów chorób zakaźnych, itp.), Personel ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z Usług.
 2. Członek Klubu cierpiący na schorzenie cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub inne schorzenia oraz w ciąży powinien, przed skorzystaniem z Usług, skonsultować się z lekarzem i przedstawić zaświadczenie o dopuszczeniu do korzystania z Usług.
 3. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji Członek Klubu obowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż przed opuszczeniem Klubu w dniu wystąpienia zdarzenia, zgłoszenia tego faktu Personelowi.

V. Zasady korzystania z Usług

 1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych oraz bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków.
 2. Wprowadza się zakaz wnoszenia wszelkich opakowań szklanych, produktów spożywczych oraz, podczas zajęć, obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania zasad czystości i higieny;
  2. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania, w szczególności zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub używania siły;
  3. Korzystania z Usług w odpowienim stroju i obuwiu;
  4. Korzystania z ręcznika umieszczając go  na sprzęcie do ćwiczeń;
  5. Wprowadzania zwierząt;
  6. Użytkowania sal, pomieszczeń sanitarnych, sprzętu i wyposażenia Klubu i zgodnie z ich przeznaczeniem;
  7. Stosowania się do zaleceń i wskazówek Personelu;
  8. Postawienia po sobie porządku;
  9. Podporządkowania się zaleceniom instruktorów, trenerów oraz zarządzeniom Klubu;

W przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień Regulaminu opisanych w ust. 3 powyżej, może on zostać wyproszony z Klubu, co nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez Vicar Sp. z o.o.
Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, elementów dekoracyjnych, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku, co nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez Vicar Sp. z o.o.

 

VI. zajęcia grupowe


Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Klubu oraz w Recepcji.
Członek Klubu może odwołać rezerwację na zajęciach grupowych najpóźniej na trzy godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie.
Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali. Spóźniony Członek Klubu może pozostać na zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.
Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Instruktor).
Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.


VII. zajęcia indywidualne

 1. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
 2. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważnieni są wyłącznie pracownicy Klubu.     

VIII. Bezpieczeństwo fizyczne


Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka, do której dostęp umożliwia Karta Członkowska.

 1. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania swoich rzeczy wyłącznie w udostępnionej szafce.
 2. Po zakończeniu korzystania z Usług szafkę należy opróżnić z rzeczy w niej przechowywanych.
 3. Rzeczy wartościowe Członek Klubu pozostawia w sejfie. 
 4. W budynku, w którym znajduje się Klub, działa system monitoringu wizyjnego. Miejsca podlegające rejestracji kamer są oznakowane.

IX. Dane Osobowe

 1. Klub wdrożył odpowienie procedury i zabezbieczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 2. Klub informuje:
  1. Administratorem Danych Osobowych Vicar Management Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277434.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Baworowski, z którym można skontaktować się pod adresem elektronicznym iod@sensestudio.pl lub listownie na adres Administratora - ul. Bobrowiecka 6, Warszawa.
  3. Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są w celu wykonania Umowy, w tym w celu diagnozy stanu zdrowia w zakresie dostosowania Usług i umożliwienia korzystania z Systemu.
  4. Zakres danych osobowych Członka Klubu obejmuje:
   1. imię i nazwisko i dane kontaktowe: adres, e-mail, nr telefonu niezbędne do weryfikacji Umowy i utrzymywania kontaktu oraz weryfikacji rekomendacji;
   2. miejsce zatrudnienia niezbędne do weryfikacji uprawnienia do korzystania z Usług;
   3. dane o zdrowiu niezbędne do korzytania z poszczególnych Usług;
   4. wizerunek przetwarzany w celu utrzymania bezpieczeństwa osób i mienia;
   5. nrumer IP oraz cookies niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa usług informatycznych oraz usprawnienia ich użytkowania.
  5. Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, zawarcie i wykonanie Umowy;
   2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym:
    1. rozpatrywanie skarg, reklamacji i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi;
    2. przechowywanie dokumentacji finansowej;
    3. zapobieganie nadużyciom i oszustwom.
   3. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w postaci:
    1. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych;
    2. zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego – zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie świadczonych Usług; w tym wizerunek przetwarzany jest przez system monitoringu wizyjnego;
    3. marketingu bezpośredniego usług, a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu produktów i usług Administratora (zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    4. dokonywania badań analitycznych i statystycznych, tj. optymalnego doboru Usług do potrzeb Członka Klubu z wykorzystaniem systemu eFitness. Optymalizacji procesów Usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Systemu, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług, analizy finansowej Administratora;
    5. obsługi zgłoszeń i wniosków – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Administratora, celem zachowania zasady rozliczalności;
    6. przechowywania danych dla celów archwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczaności, czyli zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
  6. Dane szczególnych kategorii Członka Klubu, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzane są na podstawie:
   1. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych w celu dostosowania zakresu Usług;
   2. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
  7. Członek Klubu podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia wykonywanie Umowy i wywiązanie się z obowiązków ustawowych związanych z Umową, gdyż dane są niezbędne do weryfikacji strony Umowy oraz bezpiecznego korzystania z Usług.
  8. w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO Członek Klubu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody polega na przekazaniu informacji do Recepcji w formie pisemnej, również drogą elektroniczną.
  9. Odbiorcami danych osobowych są:
   1. hosting poczty elektronicznej;
   2. podmiotoy świadczące na rzecz Administratora usługi prawne;
   3. urząd Skarbowy;
   4. podmiot działający w zakresie ubezpieczeń.
  10. Administrator powierzył lub może powierzyć, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: informatyczne, księgowe, kadrowe, podatkowe, podmiotom prowadzącym obsługę płatności oraz ochrony osób i mienia – w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przez ten podmiot na rzecz Administratora.
  11. Dane osobowe Członka Klubu związane z wykonywaniem Umowy powierzone zostały do przetwarzania w zakresie przechowywania Spółce eFitness w zakresie: Imię i Nazwisko, płeć. Dane osobowe Członka Klubu przetważane są na terenie EOG.
  12. Dane osobowe Członka Klubu przechowywane są do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Umowy albo do czasu trwania usprawiedliwionego celu przetwarzania lub obowiązku prawnego.
  13. Członek Klubu ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a takže o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość że niektóre żądania mogą wiązać się z uniemożliwieniem dalszego wykonywania umowy. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych.
  14. Członek Klubu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

X. Korzystanie z Systemu

 1. Członek Klubu po zawarciu Umowy uzyskuje dostęp do Systemu poprzez dokonanie rejestracji, podczas której podaje: imię i nazwisko, e-mail (jako login), hasło składające się minimum z 8 znaków diakrytycznych oraz zaznacza pola oświadczeń i zgód. Celem weryfikacji poprawności podanych danych na wskazany adres e-mail wysyłany jest link aktywujący, po naciśnięciu którego, dane zostaną zapisane w Systemie.
 2. Członek Klubu uzyskuje dostęp do następujących funkcji w Systemie:
  1. Grafik zajęć, za pomocą którego można sprawdzać dostępność Usług;
  2. rezerwacje Usług przewidzianych Cennikiem; rezerwacji dokonuje się wskazując preferowaną datę i godzinę zajęć. Odwołanie lub zmiana terminu rezerwacji możliwe jest maksymalnie na 12 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wykonywania Usług;
  3. korespondencja z recepcją oraz trenerami i instruktorami;
  4. włączanie i wyłączanie usług Newslettera;
  5. dokonywanie zakupów w Sklepie;
  6. ustawienia preferowanej drogi kontaktu.
 3. Dostęp do Systemu jest dezaktywowany w chwili zakończenia Umowy

XI. Komunikacja

 1. Członek Klubu wskazuje preferowaną przez siebie drogę komunikacji z Klubem, którą może być numer telefonu dla rozmów i sms lub e-mail.
 2. Drogę komunikacji Członek Klubu może zmienić w każdym momencie poprzez System.
 3. Ze strony Klubu kontatować się z Członkiem Klubu mogą pracownicy recepcji oraz menagerowie pocztą elektroniczną w domenie sensestudio.pl lub z nr telefonów +48 22 364 6945 lub +48 667 683 150

XIV. Postanowienia końcowe


Regulamin może ulec zmianie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia OWU oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Dołącz
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Zmieniam ustawienia